Covid-19 karantinasında, Türkiye'de kadına şiddet yüzde 27.8 arttı

Covid-19 karantinasından kadının etkilenimi ile kadın ve çocuğa yönelik şiddete ilişkin Türkiye araştırma raporu açıklandı

Covid-19 karantinasında, Türkiye'de  kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
12 Nisan 2020 Pazar 12:00

YÖNTEM VE AMAÇ
Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi 3-8 Nisan 2020 tarihleri arasında; Pandemi sürecinde yaşanan doğal karantina durumundan kadının nasıl etkilendiğine, bu süreçte ne kadar kadının ve çocuğun şiddete maruz kaldığına, ne tür bir şiddet biçimine maruz kaldığına, kadına yönelik şiddetin ve sorunların aşılması için ne önerildiğini anlamak, görünür kılmak ve ölçmek için bir anket çalışması yapmıştır.
Aralarında; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Muğla, Balıkesir, Mersin Adana, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Van, Şanlı Urfa, Batman, Mardin gibi 28 kentte yaşayan 1873 kadının katılımı ile gerçekleşen çalışma 2 Bölümden oluşmuştur.
İlk bölüm kadınların yaş, medeni hal, eğitim, meslek ve gelir durumları gibi demografik verilerine ulaşmayı sağlayacak sorulardan oluşurken; İkinci bölüm karantina sürecinde kadının yaşadığı sorunları, kadın ve çocuğa dönük yaşanan şiddetin boyutunu, şiddetin faillerini ve çözüm önerilerini tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmuştur.
ÖZET
Yarıya yakınının (toplam %48,4’ü) 18-34 yaş grubu gençlerden oluştuğu görülen araştırma grubunun; %55,1’i Evli, %36,8’i Bekâr, %7,1’i Boşananlardan oluşmuştur.
Ankete katılanların yarısından çoğunun yüksek öğretim mezunu olduğu dikkat çekmiştir. Zira katılımcıların; %58,2’si Lisans ve %12,3’ü Lisansüstü, mezunu olduğunu beyan etmiştir. Bununla birlikte toplamda %40,2’si gelir getiren hiçbir işte çalışmazken (%14,6’sı Öğrenci, %13’ü Ev içi ücretsiz işçi, %12’si İşsiz, iş arıyor, %0,6’sı Çalışamaz halde);
%24,5’inin Devlet memuru, şef, müdür vs., %8,9’unun Profesyonel meslek (Mim., avk., dr. vb. ), %8,8’inin Emekli, %8,3’ünün Özel sektörde memur, müdür olduğu görülmüştür.
Hane aylık gelirleri de sorulan katılımcılarımızın, %38’i 5001 TL ve üzeri gelire sahip olduğunu beyan ederken; toplamda %34,5’inin 0 ile 3000 TL arasında (%8,3’ü 0-1000 TL, %11,1’i 1001-2000TL, % 15,1’i 2001-3000 TL) gelire sahip olduğu, bunun da belirlenen Türkiye açlık/yoksulluk sınırına denk geldiği görülmüştür.
Katılımcılarımızın yaşadığı hanelerde yaşayan kişi sayısına bakıldığında çoğunun çekirdek aile sayısına denk gelecek bir nüfusla yaşadığı; (%45,2’si 1-3 kişi, %44’ü 4-6 kişi) tespit edilmiştir.
Katılımcılarımıza “Karantina Sürecinde Hanede İşsiz Kalan Oldu Mu?” sorusu yöneltilmiştir. %59,3’ü Hayır derken; %40,7’si Evet demiştir. Hanede işsiz kalanlar olduğunu söyleyenlerin oranlarının; yaş ve hane aylık geliri yükseldikçe azaldığı görülmüştür. Ayrıca bu soruya “evet” diyenlerin oranı; Lisans ve yüksek lisans mezunlarında en düşük düzeyde iken, okuryazar olmayan grupta en yüksek düzeyde olduğu bunun da %88,9 gibi büyük bir orana denk geldiği ölçülmüştür.
Çalışmamızın bir diğer önemli sorusu “Karantina Sürecinde Erkekler Dâhil Diğer Aile Bireyleriyle Ev İçi İş Bölümü Yapıldı Mı?’ sorusudur. Bu soruya görüşmecilerin: %34,8’i Evet, %33,1’i Kısmen, %32,1’i Hayır demişlerdir. Yaş grubu ilerledikçe, eğitim durumu yükseldikçe, gelir durumu arttıkça ev içi işbölümü yaptığını söyleyenlerin oranında artış olduğu gözlenmiştir.
‘Karantina Süreci İçinde Ev İçi Tartışma veya Çatışmalar Yaşadınız Mı?’ sorusu yöneltilen
katılımcılarımızın: %69,4 gibi büyük bir kısmı Evet derken, %30,6’sı Hayır demiştir. Yaş grubu arttıkça, eğitim durumu yükseldikçe, hane aylık geliri yükseldikçe ev içi tartışma yaşadıklarını söyleyenlerin oranında azalmalar olduğu görülmüştür.
Bu soruya evet diyenlere bir de “Ev İçi Tartışmaların Karantina Öncesinde Mi Yoksa Şimdi Mi Daha Yoğun Olduğu “sorulmuştur. Soruyu yanıtlayanların %52,6’sı Öncesi ile şimdi aynı, %39,5’i Şimdi daha yoğun, %7,9’u Önce daha yoğundu demiştir.
Yine ev içi tartışmaların en çok hangi aile ferdiyle yaşandığı da sorulmuş; %32,4’ü Eş, %16,3’ü Kardeşlerle, %15,7’si Çocuğum ile derken %13,2’si Soruyu yanıtsız bırakmıştır. En çok tartışma yaratan 1. Öncelikli konu olarak; %14,6’sı Temizlik, %10,6’sı Maddi ihtiyaçlar/Para, %8,8’i Kişisel kaprisler, %7,6’sı Aile içi müdahalecilikler, %7,2’si ise Ev işi/Yemek gibi konuları demişlerdir. En çok tartışma yaratan 2. Öncelikli konu için ise; %10,8’i Ev işi/Yemek, %6,8’i Kişisel kaprisler, %5,6’sı Temizlik, %4,9’u Aile içi müdahalecilikler demiştir. 3. Öncelikli sorun? Olarak; %4,8’i Temizlik, %4,6’sı Ev işi/Yemek, %3,9’u Maddi ihtiyaçlar/Para, sorunlarını dile getirmiştir.
‘Karantina Süreci Ruhsal Durumunuzu Nasıl Etkiliyor?’ sorusu yöneltilen katılımcılarımızın; toplamda
%64,2’si olumsuz etkiliyor derken (%38,2’si Olumsuz etkiliyor, %26’sı Çok olumsuz etkiliyor) toplamda sadece %2,5’i olumlu etkiliyor demiştir (%2’si Olumlu etkiliyor, %0,5’i Çok olumlu etkiliyor). Ayrıca %25,4’ü Sadece sıkılıyorum derken; %7,9’u Etkilemiyor demiştir.
“Karantina Sürecinde Yaşadığınız Olumsuzluklar Nelerdir?” sorusuna birden fazla yanıt veren katılımcılarımızın yanıtlarının ilk beş sırasını; %17,2’si Gelecek kaygısı yaşamaya başladım, %16,3’ü Sosyal ilişkiler sınırlandığı/ durduğu için sıkılıyorum, %11,1’i Hane üyelerinin tümünün evde kalması iş yükümü arttırdığı için daha çok yoruluyorum, %11’i Ruhsal olarak sıkıntı yaşıyorum, % 10,6’sı Salgın dışındaki hastalıklar için doktora/hastaneye gitmede, tedavi olmada problem yaşıyoruz biçimindeki yanıtları oluşturmuştur.
Çalışmanın en önemli hedeflerinden biri de bu süreçte kadınların yaşadıkları şiddet durumuna ilişkin veriler ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle Pandemi sürecinde ağırlıklı olarak hayatlarını evde geçiren kadınlara; bu sürecin kadın ve çocuğa şiddeti tetikleyip tetiklemediği, kendilerinin ve çocukların şiddete uğrayıp uğramadığı, uğradı iseler ne tür bir şiddete maruz kaldıkları, kimler tarafından şiddete maruz bırakıldıkları, öncesinde şiddet yaşayıp yaşamadıkları sorulmuştur.
Buna göre;
‘Sizce Karantina Süreci Kadına ve Çocuğa Şiddeti Tetikliyor Mu?’ sorusuna; %45,9’u Evet, %36,9’u Kısmen, %17,2’si Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Karantina Süreci İçerisinde Aşağıdakilerden Hangisine veya Hangilerine Maruz Kaldınız?’ sorusuna birden fazla yanıt veren katılımcılarımızın %23,7’si Psikolojik şiddete , %10,3’ü Ekonomik şiddete, %4,8’i Dijital şiddete, %1,7’si Fiziksel şiddete, %1,4’ü Cinsel şiddete maruz kaldığını, %1,1’i Israrlı takibe uğradığını söylerken; %57’si bu şiddet biçimlerinden hiç birine maruz kalmadıklarını bildirmişlerdir.
“Evet İse Kim/Kimler Tarafından Şiddete Maruz Kaldınız?“ sorusuna; %32’si Eş, %15,4’ü Baba, %14,8’i
Erkek kardeş, %11,6’sı Anne, %7,5’i Kız kardeş/Abla, %7,1’i Erkek arkadaş/ Flört, %7,1’i Akraba/Tanıdık, %4,5’i Oğul şiddetine uğradım biçiminde yanıtlamıştır.
‘Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?’ sorusuna görüşmecilerin: %84,8’i Hayır, %15,2’si Evet şeklinde yanıt vermişlerdir. Oysa bir önceki soruda %57’si karantina sürecinde şiddete maruz kalmadığını söylemişti. Yani araştırma grubumuza göre; kadına şiddette, pandemi sürecinde %27,8’lik bir artış söz konusudur. Ayrıca çalışmaya göre; daha önce şiddete maruz kalanların oranı yaş ilerledikçe azalırken, 65 yaş ve üstünün istisna olarak daha önce şiddete en çok maruz kalan yaş olduğu görülmüştür.
Daha önce şiddete maruz kalanların öğretim durumu kıyasında düzensizlik olduğu, her öğretim grubunda şiddete uğrayanın olduğu görülürken, en çok şiddet gördüğünü söyleyenlerin ilk iki sırasını diplomasız okuryazarların ve lisansüstü öğretim görenlerin oluşturması dikkat çekmiştir. Hane geliri karşılaştırmasına göre ise daha önce şiddet gördüm diyenlerin en yüksek olduğu grup 1001-2000 TL gelir grubu iken (%18,6 Evet), daha önce şiddet gördüm diyenlerin en düşük oranı ise; 5000+ TL gelir grubundadır.( %13,7’si Evet, %86,3’ü Hayır)
“Karantina Süreci İçerisinde Şiddete Maruz Kalan Tanıdıklarınız Var Mı?’ sorusuna: %64,8’i Bilgim yok/ Haberdar değilim, %24,6’sı Hayır, %10,6’sı Evet demiştir.
Ayrıca katılımcıların %57,4’ü ‘Hanelerinde 0-18 Yaş Arasında Olan Çocuklar Var” derken; %42,6’sı Hayır yok demiştir. Hanelerinde çocuk var diyenlere “Bu Süreç İçerisinde Hanedeki Çocuk Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldı Mı?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya görüşmecilerin %19,3’ü Evet, %80,7’si Hayır demiştir.
“Evet ise; Ne Tür Bir Şiddete Maruz Kaldı?” sorusuna birden fazla yanıt veren katılımcıların; %53’ü
Psikolojik şiddet, %24,8’i Ekonomik şiddet, %12’si Dijital şiddet , %7,5’i Fiziksel şiddet, %2,7’si Cinsel şiddet şeklinde yanıt vermişlerdir.
Çocukların, Kim/Kimler Tarafından Şiddete Maruz Kaldığı sorusuna; %36,2’si Baba, %32,1’i Anne, %19,7’si Kardeş, % 7,3’ü Akraba/Tanıdık, %4,7’si Arkadaşı yanıtını vermişlerdir.
Kadın katılımcılara; “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan Haberdar Mısınız?” sorusu da yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin %73,9 gibi büyük kesimi Evet, %26,1’i Hayır demiştir.
Her yaş grubunda 6284 saylı yasadan haberdarlık oranı yüksek olmakla birlikte, haberdar olanların en çok bulunduğu yaş grubunun %81,8’i, Evet diyen 45-54 Yaş grubu olduğu görülmüştür. Eğitim durumu yükseldikçe, hane gelir düzeyi yükseldikçe haberdar olanların oranının arttığı görülmüştür.
Yine ‘Kadına Yönelik Şiddet Durumunda Acil Yardım ve İhbar Hatlarından Haberdar Mısınız?’ sorusu yöneltilen katılımcılarımızın %68,1’i Evet, %31,9’u Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir. Her yaş grubunda acil yardım ve ihbar hatlarından haberdarlık oranı yüksek iken; %72,4’ü ile en çok 45-54 Yaş grubunun daha çok haberdar olduğu, kimi istisnalara karşın öğretim durumu ve hane aylık geliri yükseldikçe haberdar olanların oranında artış olduğu görülmüştür.
“Acil Yardım ve İhbar Hatlarından’ haberdar olan %68,1’lik kesime “Evet ise, Başvurdunuz Mu?” sorusu da yöneltilmiştir. Bu soruya görüşmecilerin %98,5’i Hayır, %1,5’i Evet demiştir.
“Karantina Sürecinde Kendini Evde Güvende Hissettiğini söyleyen kadınların oranı %63,5 iken, %30’u Kısmen güvende hissettiğini, %6,5’i güvende hissetmediğini belirtmiştir. Yaş, öğretim ve hane geliri yükseldikçe güvende hissedenlerin oranında artışlar gözlenmiştir.
“Sizce Karantina Sürecinde Ev İçi Şiddeti Önlemek Amacıyla Ne Tür Tedbirler Alınmalıdır? ” sorusuna “Çoklu Yanıt” veren görüşmecilerin: %15,3’ü Kadınlara destek grupları oluşturulmalı/ kadınların durumu takip edilmeli, %13,7’si 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun etkin bir şekilde uygulanmalı, %12,3’ü Şikayet ve başvuru mekanizmaları kolay erişimi sağlayacak biçimde dijital ortama göre düzenlenmeli, %11,9’u Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyetçilik konuları online olarak dijital platformlarda ya da TV’lerde kimi bilgilendirmeler/uyarılar yapılmalı, %11,9’u Online (internet üzerinden) olarak hukuksal ve psikolojik destek sağlanmalı, %11,9’u Üçüncü kişilerin ihbarları dikkate alınmalı, %11,8’i Sığınma evleri koronavirüse karşı uygun şartlarda olmalı, %11,2’si Kamu spotları düzenlenmeli, %0,1’i Sosyo-ekonomik düzenlemeler yapılmalı demiştir.
BÖLÜM-I
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilerin "YAŞ ARALIĞI" incelendiğinde; %17,3’ü 18-24 yaş aralığında,
%31,4’ü 25-34 yaş aralığında, %21,5’i 35-44 yaş aralığında, %20,5’i 45-54 yaş aralığında, %8,5’i 55-64 yaş aralığında ve %0,8’i 65 ve üzeri yaş aralığında olduğu görülmektedir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Medeni Durum’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin;
%55,1’i Evli, %36,8’i Bekâr, %7,1’i Boşanmış ve %1’i Eşinin Ölmüş olduğunu belirtmiştir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Eğitim Durumu’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin; %58,2’si Lisans, %20,9’u Lise, %12,3’ü Lisansüstü, %3,8’i Ortaokul, %3,7’si İlkokul, %0,6’sı Diplomasız okuryazar,
%0,5’i Okuryazar değil şeklinde yanıt vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Çalışma Durumu’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin :
%24,5’i Devlet memuru, şef, müdür vs., %14,6’sı Öğrenci, %13’ü Ev içi ücretsiz işçi, %12’si İşsiz, iş arıyor, %8,9’u
Profesyonel meslek (Mim. Av. Dr. vb. ), %8,8’i Emekli, %8,3’ü Özel sektörde memur, müdür, vs., %4,4’ü İşçi, %2,3’ü Küçük esnaf / zanaatkâr/şoför vs., %1,6’sı Marjinal sektör (işporta, simitçi, hizmetçi, sigortasız günübirlik çalışan vb. ), %0,6’sı Çalışamaz halde, %0,6’sı Tüccar/sanayici/iş insanı, %0,4’ü Çiftçi, ziraatçı, şeklinde yanıt vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Hane Aylık Gelir Aralığı’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre
görüşmecilerin; %8,3’ü 0-1000 TL, %11,1’i 1001-2000TL, % 15,1’i 2001-3000 TL, %12’si 3001-4000 TL, %15,5’i 40015000 TL, %38’i 5001 TL ve üzeri şeklinde yanıt vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Hanede Yaşayan Kişi Sayısı’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre
görüşmecilerin; %45,2’si 1-3 kişi, %44’ü 4-6 kişi, %8,9’u 7-9 kişi, %1,9’u 10 kişi ve üzeri şeklinde yanıt vermişlerdir.
BÖLÜM-II
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Karantina Sürecinde Hanede İşsiz Kalan Oldu Mu?’ sorusu
yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %59,3’ü Hayır, %40,7’si Evet şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Karantina Sürecinde Hanede İşsiz Kalan Oldu Mu?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda;
18-24 Yaş grubunun %56,8’i Evet, %43,2’si Hayır;
25-34 Yaş grubunun %45,2’si Evet, %54,8’i Hayır;
35-44 Yaş grubunun %39,3’ü Evet, %60,7’si Hayır;
45-54 Yaş grubunun %29,3’ü Evet, %70,7’si Hayır;
55-64 Yaş grubunun %26’sı Evet, %74’ü Hayır;
65+ Yaş grubunun %7,7’si Evet, %92,3’ü Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
“Karantina Sürecinde Hanede İşsiz Kalan Oldu Mu?” sorusunun Eğitim Durumu karşılaştırmasına baktığımızda
Okuryazar Olmayanların %88,9’u Evet, %11,1’i Hayır;
Diplomasız Okuryazarların %45,5’i Evet, %54,5’i Hayır;
İlkokul Mezunlarının %60,3’ü Evet, %39,7’si Hayır;
Ortaokul Mezunlarının %75,4’ü Evet, %24,6’sı Hayır;
Lise Mezunlarının %50,3’ü Evet, %49,7’si Hayır;
Lisans Mezunlarının %35,9’u Evet, %64,1’i Hayır;
Lisansüstü Mezunlarının %28,6’sı Evet, %71,4’ü Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
“Karantina Sürecinde Hanede İşsiz Kalan Oldu Mu?” sorusunun Hane Aylık Gelir karşılaştırmasına baktığımızda;
0-1000TL grubunun %85,3’ü Evet, %14,7’si Hayır;
1001-2000TL grubunun %71,8’i Evet, %28,2’si Hayır;
2001-3000TL grubunun %55,6’sı Evet, %44,4’ü Hayır; 3001-4000TL grubunun %42,2’si Evet, %57,8’i Hayır;
4001-5000TL grubunun %35,3’ü Evet, %64,7’si Hayır;
5000+TL grubunun %17,8’i Evet, %82,2’si Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Karantina Sürecinde Erkekler Dâhil Diğer Aile Bireyleriyle Ev İçi İş Bölümü Yapıldı Mı?’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %34,8’i Evet, %33,1’i Kısmen, %32,1’i Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Karantina Sürecinde Erkekler Dahil Diğer Aile Bireyleriyle Ev İçi İş Bölümü Yapıldı Mı?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda,
18-24 Yaş grubunun %19,6’sı Evet, %44,6’sı Hayır, %35,8’i Kısmen;
25-34 Yaş grubunun %36,6’sı Evet, %33,6’sı Hayır, %29,7’si Kısmen;
35-44 Yaş grubunun %42,3’ü Evet, %27,9’u Hayır, %29,8’i Kısmen;
45-54 Yaş grubunun %36,6’sı Evet, %27,6’sı Hayır, %35,8’i Kısmen;
55-64 Yaş grubunun %34,9’u Evet, %23,3’ü Hayır, %41,8’i Kısmen;
65+
“Karantina Sürecinde Erkekler Dahil Diğer Aile Bireyleriyle Ev İçi İş Bölümü Yapıldı Mı?” sorusunun Eğitim
Durumu karşılaştırmasına baktığımızda
Okuryazar Olmayanların %55,6’sı Hayır, %44,4’ü Kısmen;
Diplomasız Okuryazarların %18,2’si Evet, %72,7’si Hayır, %9,1’i Kısmen;
İlkokul Mezunlarının %22,2’si Evet, %46’sı Hayır, %31,7’si Kısmen;
Ortaokul Mezunlarının %21,5’i Evet, %41,5’i Hayır, %36,9’u Kısmen;
Lise Mezunlarının %28,8’i Evet, %37,2’si Hayır, %34,1’i Kısmen;
Lisans Mezunlarının %36,7’si Evet, %30,9’u Hayır, %32,5’i Kısmen;
Lisansüstü Mezunlarının %46,7’si Evet, %19,5’i Hayır, %33,8’i Kısmen yanıtlarını vermişlerdir.
“Karantina Sürecinde Erkekler Dahil Diğer Aile Bireyleriyle Ev İçi İş Bölümü Yapıldı Mı?” sorusunun Hane Aylık
Gelir karşılaştırmasına baktığımızda,
0-1000TL grubunun %23,1’i Evet, %46,2’si Hayır, %30,8’i Kısmen;
1001-2000TL grubunun %25’i Evet, %47,3’ü Hayır, %27,7’si Kısmen;
2001-3000TL grubunun %27,8’i Evet, %37,1’i Hayır, %35,1’i Kısmen;
3001-4000TL grubunun %29,1’i Evet, %38,8’i Hayır, %32’si Kısmen;
4001-5000TL grubunun %40,2’si Evet, %27,4’ü Hayır, %32,3’ü Kısmen;
5000+TL grubunun %42,6’sı Evet, %22,5’i Hayır, %34,8’i Kısmen yanıtlarını vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Karantina Süreci İçinde Ev İçi Tartışma Veya Çatışmalar Yaşadınız Mı?’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %69,4’ü Evet, %30,6’sı Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Karantina Süreci İçinde Ev İçi Tartışma Veya Çatışmalar Yaşadınız Mı?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda,
18-24 Yaş grubunun %76,4’ü Evet, %23,6’sı Hayır;
25-34 Yaş grubunun %71,4’ü Evet, %28,6’sı Hayır;
35-44 Yaş grubunun %70,2’si Evet, %29,8’i Hayır;
45-54 Yaş grubunun %64,8’i Evet, %35,2’si Hayır;
55-64 Yaş grubunun %57,5’i Evet, %42,5’i Hayır;
65+
“Karantina Süreci İçinde Ev İçi Tartışma Veya Çatışmalar Yaşadınız Mı?” sorusunun Eğitim Durumu karşılaştırmasına baktığımızda,
Okuryazar Olmayanların %66,7’si Evet, %33,3’ü Hayır;
Diplomasız Okuryazarların %90,9’u Evet, %9,1’i Hayır;
İlkokul Mezunlarının %87,3’ü Evet, %12,7’si Hayır;
Ortaokul Mezunlarının %83,1’i Evet, %16,9’u Hayır;
Lise Mezunlarının %72,6’sı Evet, %27,4’ü Hayır;
Lisans Mezunlarının %66,3’ü Evet, %33,7’si Hayır;
Lisansüstü Mezunlarının %67,6’sı Evet, %32,4’ü Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
“Karantina Süreci İçinde Ev İçi Tartışma Veya Çatışmalar Yaşadınız Mı?” sorusunun Hane Aylık Gelir karşılaştırmasına baktığımızda,
0-1000TL grubunun %80,4’ü Evet, %19,6’sı Hayır;
1001-2000TL grubunun %78,2’si Evet, %21,8’i Hayır;
2001-3000TL grubunun %71,4’ü Evet, %28,6’sı Hayır;
3001-4000TL grubunun %66’sı Evet, %34’ü Hayır;
4001-5000TL grubunun %66,2’si Evet, %33,8’i Hayır;
5000+TL grubunun %66’sı Evet, %34’ü Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
Karantina süreci içerisinde ev içi tartışma/çatışma yaşayan %69,4’lük kesime “Evet İse; Ev İçi Tartışmalar Karantina Öncesinde Mi Daha Yoğundu Yoksa Şimdi Mi? “ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %52,6’sı Öncesi ile şimdi aynı, %39,5’i Şimdi daha yoğun, %7,9’u Önce daha yoğundu şeklinde yanıt vermişlerdir.
Karantina süreci içerisinde ev içi tartışma/çatışma yaşayan %69,4’lük kesime “Evet İse; Karantina Süreci İçinde En Çok Hangi Aile Ferdiyle Tartışma/Münakaşa Yaşıyorsunuz? “ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %32,4’ü Eş, %16,3’ü Kardeşlerle, %15,7’si Çocuğu ile , %9’u Anne, %8,6’sı Baba, %3,1’i Erkek arkadaşı/Flört, %0,5’i Ev arkadaşım, %0,3’ü Eş ve çocuklar, %0,3’ü Eşinin kardeşleri, %0,2’si Babaannem şeklinde yanıtını vermişlerdir.
Görüşmecilerin %13,2’si Soruyu yanıtsız bırakmıştır.
Karantina süreci içerisinde ev içi tartışma/çatışma yaşayan %69,4’lük kesime “Evet İse; Karantina Sürecinde Yaşanılan 1. Öncelikli Sorun? “ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %14,6’sı Temizlik, %10,6’sı Maddi ihtiyaçlar/Para, %8,8’i Kişisel kaprisler, %7,6’sı Müdahalecilikleri, %7,2’si Ev işi/Yemek, %5,4’ü Telefon veya bilgisayarda dijital platformları ve ağları kullanma, %2,3’ü Özel beklentiler, %1,5’i TV tercihleri, %0,6’sı Çocukların bakımı, dersleri, ödev yapmamaları ve evde kapalı olma durumlarından kaynaklı tartışmaları, %0,4’ü Tipik kaynana/kayınbaba sorunları, %0,2’si Yaşanan süreci yeterince ciddiye almama-Karantinaya uymama, %0,1’i Sürecin belirsizliği şeklinde yanıt vermişlerdir.
Karantina süreci içerisinde ev içi tartışma/çatışma yaşayan %69,4’lük kesime “Evet İse; Karantina Sürecinde Yaşanılan 2. Öncelikli Sorun? “ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %10,8’i Ev işi/Yemek, %6,8’i Kişisel kaprisler, %5,6’sı Temizlik, %4,9’u Müdahalecilikleri, %3,9’u Özel beklentiler, %3,8’i Telefon veya bilgisayarda dijital platformları ve ağları kullanma, %2,7’si Maddi ihtiyaçlar/Para, %1,7’si TV tercihleri, %0,4’ü Tipik kaynana/kayınbaba sorunları, %0,4’ü Çocukların bakımı, dersleri, ödev yapmamaları ve evde kapalı olma durumlarından kaynaklı tartışmaları, %0,2’si Sürecin belirsizliği, %0,1’i Yaşanan süreci yeterince ciddiye almama-Karantinaya uymama şeklinde yanıt vermişlerdir.
Karantina süreci içerisinde ev içi tartışma/çatışma yaşayan %69,4’lük kesime “Evet İse; Karantina Sürecinde
Yaşanılan 3. Öncelikli sorun? “ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %4,8’i Temizlik, %4,6’sı Ev işi/Yemek, %3,9’u Maddi ihtiyaçlar/Para, %2,8’i TV tercihleri, %2,7’si Telefon veya bilgisayarda dijital platformları ve ağları kullanma, %2,7’si Kişisel kaprisler, %1,7’si Özel beklentiler, %1,5’i Tipik kaynana/kayınbaba sorunları, %0,8’i
Müdahalecilikleri, %0,4’ü Yaşanan süreci yeterince ciddiye almama-Karantinaya uymama, %0,3’ü Sürecin belirsizliği, %0,2’si Politik görüş, , %0,1’i Çocukların bakımı, dersleri, ödev yapmamaları ve evde kapalı olma durumlarından kaynaklı tartışmaları, şeklinde yanıt vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilerin ‘Karantina Süreci İçerisinde Aşağıdakilerden Hangisine Veya Hangilerine Maruz Kaldınız?’ sorusu yöneltilmiştir. Alına yanıtlar ‘Çoklu Yanıt Şeklinde’ olup buna göre görüşmecilerin; %57’si Maruz kalmadım, %23,7’si Psikolojik şiddet (duygu sömürüsü, suçlu hissettirmek, utandırmak, alay etmek, küfretmek, yalnızlaştırmak, hakaret etmek vb.), %10,3’ü Ekonomik şiddet (maddi gücü üstünlük ve kontrol etmek amacıyla kullanmak, kadının çalışmasına engel olmak, kadın birikimine veya gelirine engel olmak/el koymak), %4,8’i Dijital şiddet (akıllı telefon uygulamalarıyla kadını denetlemek, sosyal medya hesaplarını karıştırmak, tehdit etmek, denetlemek, ısrarlı bir şekilde cep telefonundan aramak), %1,7’si Fiziksel şiddet (yumruk, tokat, tekmeleme, eşya kullanarak zarar verme vb.), %1,4’ü Cinsel şiddet (cinsel ilişkiye zorlanmak vb.), %1,1’i Israrlı takip (takip etmek, yoluna çıkmak, kadının evine veya iş yerine gizlice girmek, çok sık aramak vb.) şeklinde yanıt vermişlerdir.
Karantina süreci içerisinde ev içerisinde şiddete maruz bırakılan %43’lük kesime “Evet İse Kim Tarafından
Şiddete Maruz Kaldınız? “ sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlar ‘Çoklu Yanıt Şeklinde’ olup buna göre görüşmecilerin;
%32’si Eş, %15,4’ü Baba, %14,8’i Erkek kardeş, %11,6’sı Anne, %7,5’i Kız kardeş/Abla, %7,1’i Erkek arkadaş/ Flört,
%7,1’i Akraba/Tanıdık, %4,5’i Oğlu şeklinde yanıt vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %84,8’i Hayır, %15,2’si Evet şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda,
18-24 Yaş grubunun %22,6’sı Evet, %77,4’ü Hayır;
25-34 Yaş grubunun %18’i Evet, %82’si Hayır;
35-44 Yaş grubunun %13,8’i Evet, %86,2’si Hayır;
45-54 Yaş grubunun %7,7’si Evet, %92,3’ü Hayır;
55-64 Yaş grubunun %11’i Evet, %89’u Hayır;
65+ Yaş grubunun %23,1’i Evet, %76,9’u Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
“Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?” sorusunun Eğitim Durumu
karşılaştırmasına baktığımızda,
Okuryazar Olmayanların %11,1’i Evet, %88,9’u Hayır;
Diplomasız Okuryazarların %27,3’ü Evet, %72,7’si Hayır;
İlkokul Mezunlarının %1,6’sı Evet, %98,4’ü Hayır;
Ortaokul Mezunlarının %10,8’i Evet, %89,2’si Hayır;
Lise Mezunlarının %17,3’ü Evet, %82,7’si Hayır;
Lisans Mezunlarının %15’i Evet, %85’i Hayır;
Lisansüstü Mezunlarının %17,6’sı Evet, %82,4’ü Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
“Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?” sorusunun Hane Aylık
Gelir karşılaştırmasına baktığımızda,
0-1000TL grubunun %17,5’i Evet, %82,5’i Hayır;
1001-2000TL grubunun %18,6’sı Evet, %81,4’ü Hayır;
2001-3000TL grubunun %15,1’i Evet, %84,9’u Hayır;
3001-4000TL grubunun %16,5’i Evet, %83,5’i Hayır;
4001-5000TL grubunun %14,7’si Evet, %85,3’ü Hayır;
5000+TL grubunun %13,7’si Evet, %86,3’ü Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Karantina Süreci İçerisinde Şiddete Maruz Kalan Tanıdıklarınız Var Mı?’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %64,8’i Bilgim yok/ Haberdar değilim, %24,6’sı Hayır, %10,6’sı Evet şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Karantina Süreci İçerisinde Şiddete Maruz Kalan Tanıdıklarınız Var Mı?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda,
18-24 Yaş grubunun %62,8’i Bilgim yok/Haberdar değilim, %15,2’si Evet, %22’si Hayır;
25-34 Yaş grubunun %66,5’i Bilgim yok/Haberdar değilim, %11,9’u Evet, %21,6’sı Hayır;
35-44 Yaş grubunun %66,4’ü Bilgim yok/Haberdar değilim, %7,9’u Evet, %25,7’si Hayır;
45-54 Yaş grubunun %62,2’si Bilgim yok/Haberdar değilim, %9,1’i Evet, %28,7’si Hayır;
55-64 Yaş grubunun %66,4’ü Bilgim yok/Haberdar değilim, %6,2’si Evet, %27,4’ü Hayır;
65+
“Karantina Süreci İçerisinde Şiddete Maruz Kalan Tanıdıklarınız Var Mı?” sorusunun Eğitim Durumu karşılaştırmasına baktığımızda,
Okuryazar Olmayanların %88,9’u Bilgim yok/Haberdar değilim, %11,1’i Hayır;
Diplomasız Okuryazarların %54,5’i Bilgim yok/Haberdar değilim, %27,3’ü Evet, %18,2’si Hayır;
İlkokul Mezunlarının %58,7’si Bilgim yok/Haberdar değilim, %12,7’si Evet, %28,6’sı Hayır;
Ortaokul Mezunlarının %61,5’i Bilgim yok/Haberdar değilim, %7,7’si Evet, %30,8’i Hayır;
Lise Mezunlarının %64,2’si Bilgim yok/Haberdar değilim, %12’si Evet, %23,7’si Hayır;
Lisans Mezunlarının %66’sı Bilgim yok/Haberdar değilim, %9,9’u Evet, %24’ü Hayır;
Lisansüstü Mezunlarının %61,9’u Bilgim yok/Haberdar değilim, %11,4’ü Evet, %26,7’si Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
“Karantina Süreci İçerisinde Şiddete Maruz Kalan Tanıdıklarınız Var Mı?” sorusunun Hane aylık Gelir karşılaştırmasına baktığımızda,
0-1000TL grubunun %58,7’si Bilgim yok/Haberdar değilim, %18,2’si Evet, %23,1’i Hayır;
1001-2000TL grubunun %59’u Bilgim yok/Haberdar değilim, %17’si Evet, %23,9’u Hayır;
2001-3000TL grubunun %68,7’si Bilgim yok/Haberdar değilim, %10,8’i Evet, %20,5’i Hayır;
3001-4000TL grubunun %63,6’sı Bilgim yok/Haberdar değilim, %11,2’si Evet, %25,2’si Hayır;
4001-5000TL grubunun %70,3’ü Bilgim yok/Haberdar değilim, %10,5’i Evet, %19,2’si Hayır;
5001+TL grubunun %64,3’ü Bilgim yok/Haberdar değilim, %6,9’u Evet, %28,8’i Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Hanede 0-18 Yaş Arasında Olan Çocuk Var Mı?’ sorusu
yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %57,4’ü Evet, %42,6’sı Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir.
Hane içerisinde 18 yaş ve altı çocuk bulunuyor yanıtını veren %57,4’lük kesime " Evet ise; Bu Süreç İçerisinde Çocuk Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldı Mı?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %19,3’ü Evet, %80,7’si
Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir.
Hane içerisinde şiddet gören 18 yaş ve altında çocuk olduğu yanıtını veren %19,3’lük kesime “Evet İse; Ne Tür Bir Şiddete Maruz Kaldı?” sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlar ‘Çoklu Yanıt Şeklinde’ olup buna görüşmecilerin: %53’ü Psikolojik şiddet (duygu sömürüsü, suçlu hissettirmek, utandırmak, alay etmek, küfretmek, yalnızlaştırmak, hakaret etmek vb.), %24,8’i Ekonomik şiddet, %12’si Dijital şiddet (akıllı telefon uygulamalarıyla kadını denetlemek, sosyal medya hesaplarını karıştırmak, tehdit etmek, denetlemek, ısrarlı bir şekilde cep telefonundan aramak), %7,5’i Fiziksel şiddet (yumruk, tokat, tekmeleme, eşya kullanarak zarar verme vb.), %2,7’si Cinsel şiddet şeklinde yanıt vermişlerdir.
Hane içerisinde şiddet gören 18 yaş ve altında çocuk olduğu yanıtını veren %19,3’lük kesime “Evet İse; Kim Tarafından Şiddete Maruz Kaldı?” sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlar ‘Çoklu Yanıt Şeklinde’ olup buna
görüşmecilerin %36,2’si Baba, %32,1’i Anne, %19,7’si Kardeş, % 7,3’ü Akraba/Tanıdık, %4,7’si Arkadaşı şeklinde yanıt vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere “Sizce Karantina Süreci Kadına Ve Çocuğa Şiddeti Tetikliyor Mu?”
sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin %45,9’u Evet, %36,9’u Kısmen, %17,2’si Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Sizce Karantina Süreci Kadına Ve Çocuğa Şiddeti Tetikliyor Mu?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda,
18-24 Yaş grubunun %48,6’sı Evet, %16,9’u Hayır, %34,5’i Kısmen;
25-34 Yaş grubunun %50,4’ü Evet, %15,8’i Hayır, %33,8’i Kısmen;
35-44 Yaş grubunun %46,9’u Evet, %16,8’i Hayır, %36,3’ü Kısmen
45-54 Yaş grubunun %37,2’si Evet, %20,5’i Hayır, %42,3’ü Kısmen
55-64 Yaş grubunun %42,5’i Evet, %17,1’i Hayır, %40,4’ü Kısmen
“Sizce Karantina Süreci Kadına Ve Çocuğa Şiddeti Tetikliyor Mu?” sorusunun Eğitim Durumu karşılaştırmasına
baktığımızda,
Okuryazar Olmayanların %11,1’i Evet, %44,4’ü Hayır, %44,4’ü Kısmen;
Diplomasız Okuryazarların %45,5’i Evet, %9,1’i Hayır, %45,5’i Kısmen;
İlkokul Mezunlarının %36,5’i Evet, %36,5’i Hayır, %27’si Kısmen;
Ortaokul Mezunlarının %23,1’i Evet, %27,7’si Hayır, %49,2’i Kısmen;
Lise Mezunlarının %44,1’i Evet, %18,7’si Hayır, %37,2’si Kısmen;
Lisans Mezunlarının %47,8’i Evet, %15,8’i Hayır, %36,4’ü Kısmen;
Lisansüstü Mezunlarının %51,4’ü Evet, %11,4’ü Hayır, %37,1’i Kısmen yanıtlarını vermişlerdir.
“Sizce Karantina Süreci Kadına Ve Çocuğa Şiddeti Tetikliyor Mu?” sorusunun Hane Aylık Gelir karşılaştırmasına baktığımızda,
0-1000TL grubunun %51’i Evet, %21’i Hayır, %28’i Kısmen;
1001-2000TL grubunun %47,9’u Evet, %19,1’i Hayır, %33’ü Kısmen;
2001-3000TL grubunun %44,4’ü Evet, %15,4’ü Hayır, %40,2’si Kısmen;
3001-4000TL grubunun %43,7’si Evet, %18,9’u Hayır, %37,4’ü Kısmen;
4001-5000TL grubunun %46,2’si Evet, %14,3’ü Hayır, %39,1’i Kısmen;
5000+TL grubunun %45,4’ü Evet, %17’si Hayır, %37,6’sı Kısmen yanıtlarını vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Karantina Süreci Ruhsal Durumunuzu Nasıl Etkiliyor?’ sorusu
yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin %38,2’si Olumsuz etkiliyor, %26’sı Çok olumsuz etkiliyor, %25,4’ü Sadece sıkılıyorum, %7,9’u Etkilemiyor, %2’si Olumlu etkiliyor, %0,5’i Çok olumlu etkiliyor şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Karantina Süreci Ruhsal Durumunuzu Nasıl Etkiliyor?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda,
18-24 Yaş grubunun farklı derecelerde (%39,9 Çok Olumsuz, %30,4 Olumsuz) %70,3’ü Olumsuz Etkilendiğini;
25-34 Yaş grubunun farklı derecelerde (%27,9 Çok Olumsuz, %37,2 Olumsuz) %65,1’i Olumsuz Etkilendiğini;
35-44 Yaş grubunun farklı derecelerde (%20,9 Çok Olumsuz, %43,6 Olumsuz) %64,5’i Olumsuz Etkilendiğini;
45-54 Yaş grubunun farklı derecelerde (%20,7 Çok Olumsuz, %41,5 Olumsuz) %62,2’si Olumsuz Etkilendiğini;
55-64 Yaş grubunun farklı derecelerde (%17,8’i Çok Olumsuz, %35,6 Olumsuz) %53,4’ü Olumsuz Etkilendiğini;
65 +
“Karantina Süreci Ruhsal Durumunuzu Nasıl Etkiliyor?” sorusunun Eğitim Durumu karşılaştırmasına baktığımızda,
Okuryazar Olmayanların farklı derecelerde (%11,1 Çok Olumsuz, %33,3 Olumsuz) %44,4’ü Olumsuz Etkilendiğini;
Diplomasız Okuryazarların farklı derecelerde (%36,4 Çok Olumsuz, %27,3 Olumsuz) %63,7’si Olumsuz Etkilendiğini;
İlkokul Mezunlarının farklı derecelerde (%31,7 Çok Olumsuz, %25,4 Olumsuz) %58,1’i Olumsuz Etkilendiğini;
Ortaokul Mezunlarının farklı derecelerde (%29,2 Çok Olumsuz, %24,6 Olumsuz) %53,8’i Olumsuz Etkilendiğini;
Lise Mezunlarının farklı derecelerde (%33,8 Çok Olumsuz, %31 Olumsuz) %64,8’i Olumsuz Etkilendiğini;
Lisans Mezunlarının farklı derecelerde (%24,8 Çok Olumsuz, %40,5 Olumsuz) %65,3’ü Olumsuz Etkilendiğini;
Lisansüstü Mezunlarının farklı derecelerde (%15,2 Çok Olumsuz, %48,6 Olumsuz) %63,8’i Olumsuz Etkilendiğini belirtmişlerdir.
“Karantina Süreci Ruhsal Durumunuzu Nasıl Etkiliyor?” sorusunun Hane Aylık Gelir karşılaştırmasına baktığımızda,
0-1000TL grubunun farklı derecelerde (%50,3’ü Çok Olumsuz, %22,4’ü Olumsuz) %72,7’si Olumsuz Etkilendiğini;
1001-2000TL grubunun farklı derecelerde (%41,5’i Çok Olumsuz, %27,7’si Olumsuz) %69,2’si Olumsuz Etkilendiğini;
2001-3000TL grubunun farklı derecelerde (%26,6’sı Çok Olumsuz, %40,2’si Olumsuz) %66,8’i Olumsuz Etkilendiğini;
3001-4000TL grubunun farklı derecelerde (%31,1’i Çok Olumsuz, %33,5’i Olumsuz) %64,6’sı Olumsuz Etkilendiğini;
4001-5000TL grubunun farklı derecelerde (%22,2’si Çok Olumsuz, %41’i Olumsuz) %63,2’si Olumsuz Etkilendiğini;
5001+TL grubunun farklı derecelerde (%15,8’i Çok Olumsuz, %44,3’ü Olumsuz) %60,1’i Olumsuz Etkilendiğini belirtmişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere “Karantina Sürecinde Yaşadığınız Olumsuzluklar Nelerdir?” sorusu
yöneltilmiştir. Alınan yanıtlar ‘Çoklu Yanıt Şeklinde’ olup buna görüşmecilerin: %17,2’si Gelecek kaygısı yaşamaya başladım, %16,3’ü Sosyal ilişkiler sınırlandığı/ durduğu için sıkılıyorum, %11,1’i Hane üyelerinin tümünün evde kalması iş yükümü arttırdığı için daha çok yoruluyorum, %11’i Ruhsal olarak sıkıntı yaşıyorum, % 10,6’sı Salgın dışındaki hastalıklar için doktora/hastaneye gitmede, tedavi olmada problem yaşıyoruz, %9,7’si Ekonomik sıkıntılarımız arttı, %6,5’i Çocukların eğitimleri ile veya onları oyalamakta zorlanıyorum, %6,5’i Yalnız hissediyorum, %5,7’si İşsizlik/iflas riski ile karşı karşıyayız, %5,4’ü Temel gıda/ beslenme ihtiyaçlarına erişimde sorun yaşıyorum şeklinde yanıt vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan Haberdar Mısınız?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin %73,9’u Evet, %26,1’i Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir.
“6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan Haberdar Mısınız?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda,
18-24 Yaş grubunun %62,2’si Evet, %37,8’i Hayır;
25-34 Yaş grubunun %70,4’ü Evet, %29,6’sı Hayır;
35-44 Yaş grubunun %78,3’ü Evet, %21,7’’si Hayır;
45-54 Yaş grubunun %81,8’i Evet, %18,2’si Hayır;
55-64 Yaş grubunun %79,5’i Evet, %20,5’i Hayır;
65+
“6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan Haberdar Mısınız?” sorusunun Eğitim Durumu karşılaştırmasına baktığımızda, Okuryazar Olmayanların %55,6’sı Evet, %44,4’ü Hayır;
Diplomasız Okuryazarların %63,6’sı Evet, %36,4’ü Hayır;
İlkokul Mezunlarının %54’ü Evet, %46’sı Hayır;
Ortaokul Mezunlarının %60’ı Evet, %40’ı Hayır;
Lise Mezunlarının %65,9’u Evet, %34,1’i Hayır;
Lisans Mezunlarının %78,5’i Evet, %21,5’i Hayır;
Lisansüstü Mezunlarının %77,1’i Evet, %22,9’u Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
“6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan Haberdar Mısınız?” sorusunun Hane Aylık Gelir karşılaştırmasına baktığımızda, 0-1000TL grubunun %68,5’i Evet, %31,5’i Hayır;
1001-2000TL grubunun %64,4’ü Evet, %35,6’sı Hayır;
2001-3000TL grubunun %66,4’ü Evet, %33,6’sı Hayır;
3001-4000TL grubunun %73,8’i Evet, %26,2’si Hayır; 4001-5000TL grubunun %77,1’i Evet, %22,9’u Hayır;
5000+TL grubunun %79,4’ü Evet, %20,6’sı Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere “Kadına Yönelik Şiddet Durumunda Acil Yardım ve İhbar
Hatlarından Haberdar Mısınız?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin %68,1’i Evet, %31,9’u Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Kadına Yönelik Şiddet Durumunda Acil Yardım Ve İhbar Hatlarından Haberdar Mısınız?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda,
18-24 Yaş grubunun %63,2’si Evet, %36,8’i Hayır;
25-34 Yaş grubunun %67,5’i Evet, %32,5’i Hayır;
35-44 Yaş grubunun %69,1’i Evet, %30,9’u Hayır;
45-54 Yaş grubunun %72,4’ü Evet, %27,6’sı Hayır;
55-64 Yaş grubunun %67,8’i Evet, %32,1’si Hayır;
“Kadına Yönelik Şiddet Durumunda Acil Yardım Ve İhbar Hatlarından Haberdar Mısınız?” sorusunun Eğitim Durumu karşılaştırmasına baktığımızda,
Okuryazar Olmayanların %66,7’si Evet, %33,3’ü Hayır;
Diplomasız Okuryazarların %36,4’ü Evet, %63,6’sı Hayır;
İlkokul Mezunlarının %60,3’ü Evet, %39,7’si Hayır;
Ortaokul Mezunlarının %60’ı Evet, %40’ı Hayır;
Lise Mezunlarının %64,8’i Evet, %35,2’si Hayır;
Lisans Mezunlarının %70,3’ü Evet, %29,7’si Hayır;
Lisansüstü Mezunlarının %69,5’i Evet, %30,5’i Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
“Kadına Yönelik Şiddet Durumunda Acil Yardım Ve İhbar Hatlarından Haberdar Mısınız?” sorusunun Hane Aylık
Gelir karşılaştırmasına baktığımızda,
0-1000TL grubunun %68,5’i Evet, %31,5’i Hayır;
1001-2000TL grubunun %61,7’si Evet, %38,3’ü Hayır; 2001-3000TL grubunun %64,9’u Evet, 35,1’i Hayır;
3001-4000TL grubunun %74,3’ü Evet, %25,7’si Hayır;
4001-5000TL grubunun %68,8’i Evet, %31,2’si Hayır;
5000+TL grubunun %68,9’u Evet, %31,1’i Hayır yanıtlarını vermişlerdir.
Görüşmecilerden ‘Acil Yardım ve İhbar Hatlarından’ haberdar olan %68,1’lik kesime “Evet İse, Başvurdunuz Mu?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin: %98,5’i Hayır, %1,5’i Evet şeklinde yanıt vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere ‘Karantina Sürecinde Kendinizi Evde Güvende Hissediyor
Musunuz?’ sorusu yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin %63,5’i Evet, %30’u Kısmen, %6,5’i Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir.
“Karantina Sürecinde Kendinizi Evde Güvende Hissediyor Musunuz?” sorusunun Yaş Aralığı karşılaştırmasına baktığımızda
18-24 Yaş grubunun %58,4’ü Evet, %10,5’i Hayır, %31,1’i Kısmen;
25-34 Yaş grubunun %63,4’ü Evet, %7,4’ü Hayır, %29,2’si Kısmen;
35-44 Yaş grubunun %63,7’si Evet, %4,9’u Hayır, %31,4’ü Kısmen;
45-54 Yaş grubunun %66,8’i Evet, %4,3’ü Hayır, %29’u Kısmen;
55-64 Yaş grubunun %65,1’i Evet, %3,4’ü Hayır, %31,5’i Kısmen;
65+
“Karantina Sürecinde Kendinizi Evde Güvende Hissediyor Musunuz?” sorusunun Eğitim Durumu karşılaştırmasına baktığımızda,
Okuryazar Olmayanların %66,7’si Evet, %11,1’i Hayır, %22,2’si Kısmen;
Diplomasız Okuryazarların %45,5’i Evet, %54,5’i Kısmen;
İlkokul Mezunlarının %54’ü Evet, %7,9’u Hayır, %38,1’i Kısmen;
Ortaokul Mezunlarının %50,8’i Evet, %10,8’i Hayır, %38,5’i Kısmen;
Lise Mezunlarının %53,9’u Evet, %8,9’u Hayır, %37,2’si Kısmen;
Lisans Mezunlarının %67,1’i Evet, %5,7’si Hayır, %27,2’si Kısmen;
Lisansüstü Mezunlarının %70’i Evet, %4,3’ü Hayır, %25,7’si Kısmen yanıtlarını vermişlerdir.
“Karantina Sürecinde Kendinizi Evde Güvende Hissediyor Musunuz?” sorusunun Hane Aylık Gelir karşılaştırmasına baktığımızda
0-1000TL grubunun %43,4’ü Evet, %14,7’si Hayır, %42’si Kısmen;
1001-2000TL grubunun %49,5’i Evet, %9’u Hayır, %41,5’i Kısmen;
2001-3000TL grubunun %54,1’i Evet, %10,4’ü Hayır, %35,5’i Kısmen;
3001-4000TL grubunun %61,7’si Evet, %3,9’u Hayır, %34,5’i Kısmen;
4001-5000TL grubunun %63,9’u Evet, %3,8’i Hayır, %32,3’ü Kısmen;
5000+TL grubunun %76,1’i Evet, %4,3’ü Hayır, %19,6’sı Kısmen yanıtlarını vermişlerdir.
Araştırma grubunda yer alan görüşmecilere “Sizce Karantina Sürecinde Ev İçi Şiddeti Önlemek Amacıyla Ne
Tür Tedbirler Alınmalıdır? ” sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlar ‘Çoklu Yanıt Şeklinde’ olup buna görüşmecilerin; %15,3’ü Kadınlara destek grupları oluşturulmalı/ kadınların durumu takip edilmeli, %13,7’si 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun etkin bir şekilde uygulanmalı, %12,3’ü Şikayet ve başvuru mekanizmaları kolay erişimi sağlayacak biçimde dijital ortama göre düzenlenmeli, %11,9’u Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyetçilik konuları online olarak dijital platformlarda ya da TV’lerde kimi bilgilendirmeler/uyarılar yapılmalı, %11,9’u Online
(internet üzerinden) olarak hukuksal ve psikolojik destek sağlanmalı, %11,9’u Üçüncü kişilerin ihbarları dikkate alınmalı, %11,8’i Sığınma evleri koronavirüse karşı uygun şartlarda olmalı, %11,2’si Kamu spotları düzenlenmeli, %0,1’i Sosyoekonomik dengenin sağlanması şeklinde yanıt vermişlerdir. (Haber: Davut Güleç)


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.