Milli eğitim odun alacak

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen ilan ile ısınma amaçlı katı yakıt kuru çam odunu ihalesi yapılacağı duyuruldu.

Milli eğitim odun alacak
22 Haziran 2023 Perşembe 15:39

Son teklif tarihinin 11 Temmuz 2023 saat 14.00 olduğu belirtilen ihale ile ilgili bilgiler ise şu şekilde:

“Isınma amaçlı katı yakıt kuru çam odunu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale konusu mal alımın adı: Isınma amaçlı katı yakıt kuru çam odunu. Niteliği, türü ve miktarı: 685 ton, ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Yapılacağı/teslim edileceği yer: Teknik şartnamede belirtilen okul ve kurum müdürlüklerinin depolarına. Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan itibaren 60 takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen okul ve kurumların adreslerine tartılarak boş dolu kantar fişleri ile birlikte teslim edilecektir. İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren. İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.07.2023 - 14:00. İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu. 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ise, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, mesleki faaliyet belgesi(oda kayıt belgesi). Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler: Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Resmi kurumların katı yakıt (Kuru odun) alım işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.”


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.