Kocasinan ve Hacılar'da 7 lojman ihale ile satılacak İşte o ilan..

Kocasinan ve Hacılar'da 7 lojman ihale ile satılacak İşte o ilan..
10 Haziran 2020 Çarşamba 17:58

KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

SIRA

NO

İLÇESİ

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

ARSA PAYI/PAYDASI

BAĞIMSIZ

BÖLÜM

NİTELİĞİ

BLOK NUMARASI

KAT

BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO

DAİRE

PROJE

ALANI (m²)

DAİRE

TİPİ

 TAHMİNİ BEDEL (TL)

 GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

 FİİLİ DURUMU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

1

Hacılar

Yukarı

4427

59

2425,38

200/2400

Mesken

1

3

1

160,00

3+1

200.000,00

20.000,00

DOLU

25.06.2020

10:00

2

Hacılar

Yukarı

4427

59

2425,38

200/2400

Mesken

1

3

2

160,00

3+1

190.000,00

19.000,00

DOLU

25.06.2020

10:15

3

Hacılar

Yukarı

4427

59

2425,38

200/2400

Mesken

1

4

3

160,00

3+1

190.000,00

19.000,00

DOLU

25.06.2020

10:30

4

Hacılar

Yukarı

4427

59

2425,38

200/2400

Mesken

1

4

4

160,00

3+1

180.000,00

18.000,00

DOLU

25.06.2020

10:45

5

Kocasinan

Kavakyazısı

853

843

837,00

100/2510

Mesken

1

1

6

120,00

3+1

175.000,00

17.500,00

BOŞ

25.06.2020

11:00

6

Kocasinan

Kavakyazısı

853

3366

2364,00

57/2364

Mesken

B

1

2

148,00

3+1

240.000,00

24.000,00

DOLU

25.06.2020

11:15

7

Kocasinan

Muammerbey

118

24

2600,00

50/2600

Mesken

1

1

3

120,00

3+1

225.000,00

22.500,00

DOLU

25.06.2020

11:30

Kayseri İli, Hacılar ve Kocasinan İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (1. Kat) İhale Salonunda oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

       1-İhaleye katılacak isteklilerin ;

       a) Geçici Teminat Bedelinin Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde

"Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

       b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

       c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,   İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

      2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

      3-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

           (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.            (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

           (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

      4- Listede DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) alınabilir.

      5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir.

      6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

      7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler kayseri.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."           Adres: Mevlana Mah. Kocasinan Bulvarı No:155  Kocasinan/KAYSERİ  Tel: 0 (352) 222 89 84  (Dahili 471)   İLAN OLUNUR.

(Haber: Davut Güleç)


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.